ข้อมูลนักเรียน-ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสีดาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
( รายงานข้อมูล วันที่ 19 มกราคม 2564  เวลา 18:24:31 )
 คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ห้อง
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/119 13 32 1.นายกิติศักดิ์ ทาไธสง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/218 13 31 1.นางยุพิน ถนัดค้า  2.นางสาวจารุวรรณ นรพรม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/318 14 32 1.นายมนตรี มีศิลป์  2.นางสาววนิดา สมบัติ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/418 16 34 1.นางพวงเพชร ถิตย์ถนอม  2.นายกล้าหาญ โสสระเกษ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/526 34 1.นายสรวิชญ์ ทาร่อน  2.นางสุจิตราภรณ์ ไพศรี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/628 34 1.นางทัศนีย์ วาทีรชตะ  2.นางสาวจารุวรรณ ขจรอนันต์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 187 110 197 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/117 11 28 1.นางสาวศิริรัตน์ ชาญนอก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/218 11 29 1.นายสมหมาย ศรีโย  2.นางสาวจิรวดี ชาวดง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/319 10 29 1.นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอม  2.นางฐณรีย์ สิทธาพรอธินนท์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/416 13 29 1.นางสาวชลธิฎา โพธิ์นิน  2.นางสาวอำภา สุวรรณคาม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/514 20 34 1.นายสุรชาติ มะลัยไทยสงค์  2.นางสาวพัทธนันท์ พรมเหลา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/614 21 35 1.นายนพพร เสนีย์คุปต์  2.นางสาวจิุฑาทิพย์ ผิวทราช  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 298 86 184 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/118 11 29 1.นายรัชชานนท์ ภักดีราช  2.นางสุดารัตน์ กว้างนอก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/219 12 31 1.นางวริษฐา ปภาดาโสภณ  2.นายณัฐวุฒิ แก้วไพฑูรย์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/319 12 31 1.นายชาญชัย จ่าภา  2.นางสาวปัทมา ประทุมคำ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/421 10 31 1.นายวรวุฒิ พันธุ์ธรรม  2.นางสาววนิดา ทวยสูงเนิน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/512 23 35 1.นายกลวัชร รอดพิพัฒน์  2.นางเยาวรัตน์ ยุพิน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/610 26 36 1.นางสาวสุภาพร เตชะลือ  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 399 94 193 
รวม 284  290  574 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/113 25 38 1.นางจงจิตต์ กล้าหาญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/213 25 38 1.นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร  2.นางนิตยา ศรีพันธุ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/313 15 28 1.นางสาวจิราพร พวนกิ่ง  2.นายวิทวัส วาทีรชตะ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/416 14 30 1.นางนงนภัส ดาราย  2.นายมณูญ เจ๊กแตงพะเนาว์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/510 11 1.นายบรรจง กล้าหาญ  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 465 80 145 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/119 25 1.นางสาวดรุณี ภัทรโภคิน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/216 22 1.นายศรัณย์ ยอดมงคล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/317 20 1.นายนนทนันท์ โพธิ์จิต  2.นางสาววราลักษณ์ ทวีศักดิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/413 22 1.นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์  2.นางสาวสะอาด คิดเห็น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/511 17 1.นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 535 71 106 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/111 23 34 1.นางสาวกุลจิรา สวัสดี  2.นายสันติ อุตม์แก้ว  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/210 21 31 1.นายรุทร รัตนโสภา  2.นางอรัญญา รัตนโสภา  3.นางสาวเกวลี กล้าหาญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/316 17 33 1.นายบุญมี วรชมพู  2.นางวิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/410 14 24 1.นางสาวดารุณี ชนะพันธ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/511 16 1.นายยศนิธิ มะธิปิไข  2.นางวรนุช มะธิปิไข  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 658 80 138 
รวม 158  231  389 

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 284  290  574 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 158  231  389 
รวม 442  521  963 
 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563